Hibabejelentés
Hibabejelentés
Sticky top

Kiserőmű

Tisztelt Ügyfelünk!

Új, közcélú hálózatba betápláló kiserőműre vonatkozó igények közzétételi eljárásával vagy egyedi eljárásával kapcsolatosan kérjük, válassza a Kiserőmű-csatlakozás, új (Közzétételi/Egyedi eljárás) menüpontot.

Köszönjük együttműködését!

Tájékoztatás az 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelete szerinti nyilatkozattételről

Nyilatkoznia kell azoknak az erőművi befektetőknek, akiknek már befogadott csatlakozási igénye volt 2022. május 2-át megelőzően. Ez a nyilatkoztatási eljárás a napelemes fejlesztések esetében csak az 50 kW feletti fejlesztéseket érinti, vagyis a háztartási kiserőművekre nem vonatkozik.
Az erre vonatkozó, 2022. december 16-án megjelent, 2023. január 1-én hatályba lépő veszélyhelyzeti kormányrendelet értelmében a befektetőknek 2023. január 15-ig kell megerősíteni beruházási szándékukat, vagy el is állhatnak attól. A nyilatkozattételi eljárás célja, hogy a hálózati engedélyesek minél pontosabb információk alapján, a tényleges piaci igények ismeretében tudják tervezni fejlesztéseiket.  A rendelet  alapján  az elosztói engedélyes társaságoknak, így az MVM Démász Áramhálózati Kft.-nek 2023.  március 13-ig kell kiadnia a műszaki, gazdasági tájékoztató dokumentumokat azoknak a befektetőknek, akik 2022. május 2. után jelentkeztek hálózati csatlakozási igénnyel. További részletek

 

VET 3. § 32. alapján: 50 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőmű


Az erőmű teljesítménye a közcélú hálózatra hatással lévő generátor(ok)/inverter(ek) váltakozó áramú oldalára meghatározott tervezési körülmények között mérhető névleges aktív (wattos) teljesítményeinek összege.
A termelt villamos energia értékesítője:
Kiserőmű üzemeltetője által termelt villamos energia vagy a KÁT rendszerben, vagy egy villamos kereskedő számára kerülhet értékesítésre. Az átvétel feltételeiről és az árakról tőlük lehet információt kérni.
A Kiserőmű igénybejelentésének folyamata:

1, Igénybejelentés

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. minden kiserőműves igényt egyedi igényként kezel. A közcélú hálózatra csatlakozáshoz szükséges feltételeket írásos igénybejelentés alapján egyedileg kell megvizsgálni.
 
Az igénybejelentő nyomtatvány az alábbi linkről letölthető

Az igénybejelentéshez a nyomtatványon szereplő mellékleteket kérjük csatolni!
 
A 15/2016. (XII.20.) MEKH rendelet alapján a kiserőmű igénybejelentésére vonatkozó tájékoztató elkészítéséért külön díjat kell fizetni. Ennek összege 2024. január 1-jétől 187 699 Ft + Áfa. Az igénybejelentésben szereplő címre kiállított számlát kérésre e-mailben is megküldjük. Amennyiben eltérő fizető kívánja kiegyenlíteni az összeget, kérjük adja meg az igénybejelentő VI. pontjában az ehhez szükséges adatokat.

 
Az igények feldolgozása, a hiánytalanul kitöltött igénybejelentők beérkezési sorrendjében történik.
Tájékoztatásul közöljük, hogy az alábbi eseteket új igénybejelentésként tudjuk kezelni:
• a kiadott tájékoztató (ajánlat, részletes csatlakozási feltételek) érvényességi idejének meghosszabbítása
• a kiadott tájékoztatóban szereplő hrsz.-tól eltérő hrsz. számon kívánják a kiserőművet megvalósítani (a telekrendezés miatti hrsz. szám változást kivéve)
• a kiadott teljesítményt az ajánlatban szereplő hrsz. számon, több megvalósuló kiserőmű között kívánják szétosztani.

2, Ajánlat

 

Az igénybejelentés alapján az MVM Démász Áramhálózati Kft. megvizsgálja a közcélú hálózatra történő csatlakozás műszaki feltételeit. kerülnek megadásra a szükséges alállomási beavatkozások, a csatlakozási pont pontos helye kiépítésének műszaki feltételei, valamint az elszámolási célú mér
Ebben kerül megadásra, hogy a közcélú hálózat mely részére csatlakozhat az erőmű. Részletesen ismerteti az elfogadó nyilatkozathoz szükséges Szándéknyilatkozat tartalmát.

3, Megvalósíthatósági tanulmány

 

A 120 kV-os hálózathoz történő csatlakozás esetén mindenképpen, ennél kisebb feszültségszintre történő csatlakozás esetén pedig az ajánlatban kért esetekben megvalósíthatósági tanulmányt kell készítni, melyet az MVM Démász Áramhálózati Kft.-nek jóváhagyásra be kell nyújtani.

4, Szándéknyilatkozat

 

Az ajánlat elfogadására - ha szükséges a Megvalósíthatósági Tanulmány, annak elkészültét követően - a beruházónak Szándéknyilatkozatot kell küldeni. Ebben kerül bemutatásra a tervezett erőmű kialakítása, a tervezett csatlakozási pont és a termelői vezeték nyomvonala. A részletes csatlakozási feltételeket az ajánlatot elfogadó nyilatkozat és a Szándéknyilatkozat alapján határozza meg az MVM Démász Áramhálózati Kft.

5, Részletes csatlakozási feltételek

 

A részletes csatlakozási feltételeket meghatározó levelünk tartalmazza a közcélú hálózatot érintő beavatkozások leírását. A részletes csatlakozási feltételeket tartalmazó levél alapján lehet a kiserőmű létesítéséhez kapcsolódó, a közcélú hálózatot érintő tervezési feladatokat megkezdeni. Itt kerülnek megadásra a szükséges alállomási beavatkozások, a csatlakozási pont pontos helye kiépítésének műszaki feltételei, valamint az elszámolási célú mérés kiépítésének előírásai.

6, Csatlakozási terv

 

A csatlakozási terv egyes fejezeteit a mérnökkamarai jegyzékben szereplő, az adott berendezéstípusra jogosítvánnyal rendelkező tervező készítheti el. A csatlakozási terv egyes fejezeteit összefüggő, egységes dokumentumként kell az MVM Démász Áramhálózati Kft. számára jóváhagyásra átadni. A Csatlakozási dokumentációhoz csatolni kell a kitöltött előlapot.

Előlap kisfeszültségre, középfeszültségre, meglévő nagyfeszültségű alállomásba csatlakozó erőmű esetén.

Előlap új nagyfeszültségű alállomás létesítése esetén.

7, Csatlakozási terv jóváhagyás

 

A csatlakozási tervet az MVM Démász Áramhálózati Kft. számára jóváhagyásra be kell mutatni. Amennyiben a terv nem megfelelő, akkor annak pontosítását kérjük a dokumentáció benyújtójától. 120 kV-os csatlakozás esetén a MAVIR Zrt. jóváhagyása is szükséges, melyhez Társaságunk továbbítja a leadott tervet.
Csatlakozási helyre vonatkozó csatlakozási terv felülvizsgálatáért az 52/2013 (IX.13.) NFM rendelet értelmében külön díj kérhető. Ennek pontos összegét az csatlakozási terv felülvizsgálatra történő benyújtásakor érvényes Elosztói Üzletszabályzat M2. számú mellékletének 8.2 pontja tartalmazza. A felülvizsgálat eredményét tartalmazó levelünk kiküldésének feltétele a külön díj befizetése.

8, Hálózati Csatlakozási Szerződés megkötése

 

A beruházó és az MVM Démász Áramhálózati Kft. közötti Hálózati Csatlakozási Szerződés megkötéséhez a kiserőmű beruházójának az alábbi eredeti vagy hiteles másolatú dokumentumokat kell benyújtani:
1. 30 napnál nem régebbi cégkivonat
2. jóváhagyott csatlakozási terv
 

9, Közcélú hálózati elemekre vonatkozó kiviteli terv készítése

 

Az engedélyes tervek elkészítésére vonatkozóan ügyfelünknek a Hálózati Csatlakozási Szerződést megküldő levelünkhöz mellékelt listából kiválasztott, keret-megállapodással rendelkező partnerünkkel közvetlenül kell szerződniük. A Tervezőiknek a tervezési feladatleírást Társaságunktól kell megkérniük a tervezés megkezdése előtt, a csatlakozási szerződést megküldő levelünk mellékletekben megadott tervezésre vonatkozó megbízólevelekkel.

10, Közcélú hálózati elemek kivitelezése

 

A kivitelezéseket Társaságunk végzi, melyre forrásátadás-átvételi megállapodást kötünk. A kivitelezésre vonatkozó megállapodást a Hálózati Csatlakozási Szerződést megküldő levelünkhöz csatolt megrendelő kitöltött és aláírt példányának Társaságunk Csatlakozási Irodájához történő megküldésével kell ügyfelünknek kezdeményeznie. A megrendelő mellett kérjük, hogy az alállomási munkáról és a közcélú középfeszültségű hálózati beavatkozásról szóló kiviteli terveket is szíveskedjenek benyújtani.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kivitelezés várható határideje a Forrásátadási megállapodás megkötésétől és az előleg beérkezésétől számított 4 hónap. A kivitelezés ütemezése során kérjük a közcélú hálózaton szükséges beavatkozások határidejét is figyelembe venni.

11, Üzembe helyezési eljárás

 

Az üzembe helyezésre az kiserőmű és a közcélú hálózati beavatkozás elkészültét a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerülhet sor.
Az üzembe helyezéshez szükséges dokumentumok listáját a forrásátadás-átvételi megállapodás kiküldésével egyidejűleg küldjük meg.
A kiserőmű kereskedelmi üzemének megkezdésének feltétele, hogy a Rendszerhasználó rendelkezzen az MVM Démász Áramhálózati Kft.-vel kötött Üzemviteli Megállapodással, Hálózathasználati szerződéssel, üzembe helyezett elszámolási méréssel és az erről kiállított beavatkozási lappal, Üzembe helyezési jegyzőkönyvvel, a csatlakozási ponton Rendszerhasználói szempontból vételezésre kerülő villamos energiára vonatkozó vételezési kereskedelmi szerződéssel, valamint a termelt villamos energia átvételére vonatkozó Kereskedelmi szerződéssel és Mérlegkör Tagsági Megállapodással.
Az üzembe helyezésre meghívót kell küldeni Társaságunk részére. Az üzembe helyezési eljárás során a beruházó által összeállított üzembehelyezési program alapján ellenőrizzük a védelmi beállításokat, a telemechanikai összeköttetés, távműködtetést, az elszámolási mérést.
Az üzembehelyezési program nyomtatványát itt találja meg.
Kiserőmű létesítéséhez az Elosztói Szabályzat 6/A mellékletében szereplő szabványokon és előírásokon túl további szabványokat és előírásokat is be kell tartani, ezeken kívül szükséges lehet további hatósági hozzájárulások, engedélyek beszerzése is. Ezek meglétét az MVM Démász Áramhálózati Kft. az engedélyezési eljárás során nem vizsgálja.
Amennyiben a termelt villamos energiával kizárólag a saját fogyasztás a cél - közcélú hálózatba visszatáplálás nem történik - az engedélyezési eljárást ugyanúgy le kell folytatni. A visszatáplálás megakadályozására energiairány-érzékelő automatikát kérünk beépíteni.

A részletesebb műszaki feltételek és folyamat leírás az aktuális Elosztói Szabályzat mellékletének 6/A mellékletében található.

Az írásos igénybejelentést az alábbi címre kell küldeni:

MVM Démász Áramhálózati Kft.
Hálózatcsatlakozási szakterület
6724 Szeged, Pulz u. 44.
6701 Pf.: 88.
e-mail: kiseromu@mvmdemaszhalozat.hu
Telefon: 06/62/565-902


Tájékoztatás a megújuló energiaforrásból, valamint hulladékból, mint energiaforrásból termelő- erőművek csatlakozási lehetőségeiről
 
Tájékoztatás a termelőegységek hálózati csatlakozási követelményeire vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról
 
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfelünket, hogy az EU 2016/631. rendelete hatályba lépett. A beruházás tervezése és megvalósítása során figyelembe kell venni a benne foglaltakat.

Tájékoztatás a Tápponti körzetekről

A kiserőműves és nagyfogyasztói ajánlatadás során alkalmazott tápponti körzetek listája.

A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.
Sikeresen elküldtük a kitöltött űrlapot
Hiányzó vagy hibás adatok
Kérjük nézze át és javítsa a kitöltött adatokat, majd próbálja újra a küldést.
X