Hibabejelentés
Hibabejelentés

Első közzétételi eljárás

Tájékoztatás a közzétételes eljárás/egyedi eljárás legfrissebb aktualitásairól
 
Tájékoztatás a 2023.05.17.-én tartott iparági fórumról (GYIK)

 

Első közzétételi eljárás – publikáció

Első közzétételi eljárás-publikáció.xlsx

Első közzétételi eljárás - térképes publikáció.pdf

 


Tájékoztató a Vet. 35. § (8) bekezdés szerinti szabad kapacitások közzétételének időpontjáról és a csatlakozási igénybejelentés folyamatáról

 

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. (továbbiakban Társaság) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 35. § (8) bekezdése és a 2022. április 30-ától hatályos Elosztói Szabályzat  (továbbiakban: ESZ) 17. számú módosítás 6/A. számú mellékletének 9.3.1. pontja alapján 2022. május 2-án („Közzététel Napja”) 16:00 óráig közzéteszi a tulajdonában álló elosztóhálózat nagyfeszültségű, valamint nagy/középfeszültségű alállomásaiban kiadható, aktuális szabad (elérhető) erőművi csatlakozási kapacitások mértékét és ezen csatlakozási kapacitások igénybevételének alapvető műszaki és várható gazdasági feltételeit (továbbiakban: Közzétételi Tájékoztató) ezen a linken .
Az eljárás részeként a MAVIR ZRt. közzéteszi a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) korm. rendelet 9/D. § alapján a villamosenergia-rendszer üzembiztonsága szempontjából a villamosenergia-rendszerbe befogadható nap- és szélerőművi teljesítőképesség korlátját (Időjárásfüggő korlát) ezen a linken .
Az elosztóhálózati csatlakozási folyamat részletes szabályait az ESZ – különösen a 6/A. sz. melléklet 9. fejezete – és az Üzemi Szabályzat (továbbiakban: ÜSZ) – különösen az 5.1.10. pont – tartalmazza.
A Közzétett Kapacitásokra vonatkozó, valamint azt meghaladó egyedi erőművi csatlakozási igénybejelentési folyamattal kapcsolatosan a Társaság az alábbi összefoglaló tájékoztatást adja, annak kiemelése mellett, hogy a folyamatra vonatkozó teljes körű szabályozást a vonatkozó jogszabályok mellett az ÜSZ és az ESZ tartalmazza.
1.    A Társaság nagyfeszültségű, valamint nagy/középfeszültségű alállomásaiban az egyes feszültségszinteken rendelkezésre álló szabad kapacitást („Közzétett Kapacitás”) és az azok igénybevételével várható csatlakozási díj fajlagos mértékét a Közzétételi Tájékoztató tartalmazza.
2.    Az elosztóhálózati csatlakozásra vonatkozó igénybejelentés elektronikusan 1
a.    a Közzététel Napjához igazodóan 2022. május 23. napjáig (továbbiakban: Igénybejelentési Határidő) nyújtható be a Közzétett Kapacitásra 2;
b.    a Közzététel Napjától kezdődően bármely alállomás tekintetében a Közzétett Kapacitást meghaladó csatlakozási igényre, valamint magán-vezetékhálózatra történő csatlakozási igényre igénybejelentés (továbbiakban együtt: Egyedi Igénybejelentés) nyújtható be azzal, hogy az Igénybejelentési Határidőn belül beérkezett Egyedi Igénybejelentések kerülnek elbírálásra a Közzététel Napján induló közzétételes eljáráshoz kapcsolódóan. Az Igénybejelentési Határidőt követően beérkező Egyedi Igénybejelentések a soron következő közzétételi eljáráshoz kapcsolódó egyedi eljárásban kerülnek elbírálásra 3.
3.    A Közzétett Kapacitásra vonatkozó igénybejelentéshez, valamint az Egyedi Igénybejelentéshez az alábbi nyilatkozatok egyikének a 4. pont szerinti benyújtása szükséges: 
a.    Igénybejelentő nyilatkozat támogatás nélküli beruházáshoz  [ESZ 6/A. sz. melléklet 9.3.2. c), ill. 9.4.a) aa) alpontjában, valamint az ESZ 6/A. sz. mellékletének 9.3.2. c) alpontjában jelzett, támogatás igénybevétele nélküli erőművi beruházásra vonatkozó csatlakozási igény esetén]
b.    Igénybejelentő nyilatkozat támogatással érintett beruházáshoz  [ESZ 6/A. sz. melléklet 9.3.2. c), ill. 9.4.a) aa) alpontjában, valamint az ESZ 6/A. sz. mellékletének 9.4. aa) alpontjában jelzett, támogatás igénybevételétől függő erőművi beruházásra vonatkozó csatlakozási igény esetén]
3.1.    Az igénybejelentéssel az Igénybejelentő az igénybejelentése alapján kiadásra kerülő műszaki-gazdasági tájékoztató (továbbiakban MGT) szerinti hálózati csatlakozásra vonatkozó csatlakozási szerződésnek az ÜSZ-ben, ESZ-ben és a Társaság Üzletszabályzatában foglalt feltételek melletti megkötésére vállal kötelezettséget, és – figyelemmel a Társaság ÜSZ és ESZ szerinti szerződéskötési kötelezettségére is – az Igénybejelentő és a Társaság között ezen szerződéskötési kötelezettség tekintetében előszerződés jön létre. Az Igénybejelentő szerződéskötési kötelezettsége az alábbi alapvető feltételekhez igazodik:
3.1.1.    Támogatással érintett beruházásra vonatkozó igénybejelentés esetén az Igénybejelentő nyilatkozatban megjelölt támogatás megállapításától függően terheli a szerződéskötési kötelezettség. A támogatás típusától függően jogosult elállni a szerződéskötési kötelezettségtől az Igénybejelentő 4.
3.1.2.     Támogatás nélküli beruházáshoz kapcsolódó, Közzétett Kapacitásra vonatkozó igénybejelentés feltétlen kötelezettségvállalást jelent, kivéve, ha az igénybejelentésre adott MGT szerinti csatlakozási díj 10%-ot meghaladó mértékben meghaladja az adott csatlakozási pontra a Közzétételi Tájékoztatóban megjelölt várható csatlakozási díj mértékét 5.
3.1.3.     Támogatás nélküli beruházáshoz kapcsolódó Egyedi Igénybejelentés esetén a szerződéskötési kötelezettség abban az esetben áll fenn, amennyiben az Igénybejelentő az igénybejelentésre adott MGT-ben foglaltak tekintetében kapacitáslekötési nyilatkozatot tesz az ESZ szerinti határidőn belül 6.
3.2.    A közzétételi eljárásra benyújtott igénybejelentésben annak eredménytelensége esetére az Igénybejelentő döntésétől függően kérhető az igény egyedi eljárásban történő automatikus figyelembevétele.
3.3.    Ugyanazon erőművi beruházás tekintetében kizárólag egy igénybejelentés nyújtható be, és a Közzétett Kapacitásra vonatkozó igénybejelentés kizárólag csak egy hálózati csomópontra vonatkozhat, alternatív csomópontokra nem. Amennyiben ugyanazon erőművi beruházás tekintetében az Igénybejelentő több igénybejelentést nyújt be, akkor a Társaság a legutolsó időpontban beérkezett nyilatkozatot veszi figyelembe.
3.4.    Amennyiben az Igénybejelentő az igénybejelentését Támogatás igénybevétele nélküli erőművi beruházás megvalósításához nyújtja be, úgy az Igénybejelentő az igényelt csatlakozási kapacitással érintett erőművi beruházáshoz és/vagy annak működéséhez kapcsolódóan sem METÁR-pályázaton, sem bármilyen más állami támogatási eljárásban (ideértve kedvezményes hitel vagy kedvezményes hitelgarancia típusú állami támogatásokat is) nem vehet részt. A Támogatás igénybevétele nélküli beruházásra benyújtott igénybejelentés alapján kiadott MGT támogatási eljárásban nem használható fel, és ha az Igénybejelentő az érintett erőművi beruházáshoz állami támogatást vesz igénybe, úgy az a kiadott MGT, illetve csatlakozási szerződés szerinti csatlakozási jog és a megfizetett pénzügyi biztosíték (igénybejelentési, illetve kapacitáslekötési díj) elvesztését eredményezi.
3.5.    Egyedi igénybejelentés esetén, amennyiben az érintett erőművi beruházáshoz kapcsolódóan az Igénybejelentő rendelkezésére áll bármilyen, a megvalósíthatóságra vonatkozó előzetes dokumentáció, úgy ezen dokumentáció becsatolása javasolt – de nem kötelező – az igénybejelentéssel együtt.
4.    Az Igénybejelentő nyilatkozat kizárólag elektronikus úton nyújtható be legkésőbb 2022. május 23. 23 óra 59 percig (Igénybejelentési Határidő) a csatlakozas@mvmdemaszhalozat.hu e-mail-címre való megküldéssel.
4.1.    Az igénybejelentéseket a csatlakozas@mvmdemaszhalozat.hu e-mail-címre, a hiánytalanul kitöltött igénybejelentő nyomtatvány, valamint a szükséges mellékletek elektronikusan hitelesített példányai megküldésével lehet megtenni. 
4.2.    A csatlakozas@mvmdemaszhalozat.hu e-mail-címre küldött üzenetre a Társaság rendszere automatikus visszaigazolást küld, amely kizárólag az adott e-mail-címre történő üzenetküldés tényének visszaigazolására szolgál, a visszaigazolt üzenet tartalma tekintetében semmilyen érdemi megerősítésként nem vehető figyelembe.
4.3.    A Társaság a benyújtott igénybejelentéseket kizárólag a 2. pont szerinti benyújtási határidőt követően vizsgálja meg, így az igénybejelentés tekintetében a Társaság hiánypótlási felhívást nem küld. Az Igénybejelentő nyilatkozatban foglaltak módosítására kizárólag a 2. pont szerinti határidő letelte előtt van lehetőség újabb teljeskörűen kitöltött Igénybejelentő nyilatkozat benyújtásával.
4.4.    A hiányosan, ellentmondásosan vagy egyébként elbírálásra alkalmatlan módon kitöltött, továbbá az Igénybejelentési Határidőn túl benyújtott, 2.1. pont szerinti igénybejelentést a Társaság az Igénybejelentési Határidőt követő 15. napig visszautasítja, mely esetben a befizetett igénybejelentési biztosíték visszatérítésre kerül az Igénybejelentő részére az Igénybejelentési Határidőt követő 15. napig 7.
5.    Minden egyes Igénybejelentői nyilatkozat érvényes benyújtásához pénzügyi biztosíték (igénybejelentési biztosíték) teljesítése szükséges az igénybejelentéssel együtt, melynek mértéke az igénybejelentés szerinti közcélúhálózat-oldali (AC – váltakozó áramú) betáplálási csatlakozási teljesítményre vonatkozóan 900.000 Ft/MVA, azaz kilencszázezer forint/MVA, 1 MVA teljesítmény alatt tized MVA-ra kerekített, de legalább 0,1 MVA-nak, 1 MVA teljesítmény felett egész MVA értekre kerekített teljesítménynek megfelelően.
5.1. A pénzügyi biztosítékot a Társaság ING Banknál vezetett 
IBAN: HU80 13700016 – 04615060 – 00000000
SWIFT kód: INGBHUHB
bankszámlájára magyar forintban (HUF), átutalással kell teljesíteni, az ezt igazoló banki bizonylatot az Igénybejelentő nyomtatványhoz kell mellékelni.
5.2.    Az átutalás Közlemény rovatában fel kell tüntetni:     
„IB: Igénylő neve, Tervezett erőművi telephelyre vonatkozó település, helyrajzi szám”    
Amennyiben a Közleményben megadott adatok nincsenek összhangban az igénybejelentéssel, úgy a Társaság az igénybejelentést az 4.4. pontban foglaltak szerint visszautasítja.
5.3.    Amennyiben a pénzügyi biztosítékot nem az Igénybejelentő, hanem Közreműködő teljesíti, úgy az Igénybejelentéshez csatolni kell a Közreműködő nyilatkozatát , melyben tudomásul veszi az Igénybejelentő érdekében teljesített, az igénybejelentési és kapacitáslekötési biztosítékra vonatkozó ÜSZ-, ESZ-előírásokat, és ennek megfelelően azt, hogy az általa teljesített biztosíték az Igénybejelentő által nyújtott biztosítéknak minősül, és a jogi sorsa ehhez igazodik.
5.4    Az igény beérkezését követően a Társaság számlát állít ki a 10/2016. (XI. 14.) MEKH-rendelet alapján az igénybejelentésre vonatkozó tájékoztató elkészítési díjáról. A 6. pontban szereplő MGT kiküldésének feltétele a díj befizetése.
6.    Az Igénybejelentések kiértékelése alapján a Társaság
6.1.    a Közzétett Kapacitásokra vonatkozó igénybejelentések tekintetében az Igénybejelentési Határidő leteltét követő 15. napig (azaz 2022. június 7-ig) felajánlható csatlakozási kapacitásokról MGT-t küld elektronikusan az érintett Igénybejelentőknek 8, feltételezve, hogy az Igénybejelentő a MEKH H 440/2021/ sz. határozatban szereplő, igénybejelentésre vonatkozó tájékoztató elkészítési díjat megfizette. Amennyiben az igénybejelentés tekintetében csatlakozási kapacitás nem ajánlható fel, akkor ugyanezen határidőn belül az igénybejelentés eredménytelenségéről értesíti a Társaság az Igénybejelentőt, és az Igénybejelentési Határidő leteltét követő 30 napon belül visszatéríti a megfizetett igénybejelentési biztosítékot 9.
6.2.    Az Egyedi Igénybejelentés tekintetében az Igénybejelentési Határidőt követő 70. napig (azaz 2022. augusztus 1-ig) 10  a Társaság
a.    tájékoztatja az Igénybejelentőket az MGT elektronikus úton történő megküldésével az egyedi csatlakozás feltételeiről, a hálózati csatlakozási tervvel összefüggő követelményekről, vagy
b.    megvalósíthatósági tanulmány készítésére hívja fel (MT Felhívás) az Igénybejelentőket (MT Felhívás kiadása esetén az MGT kiadására a megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyásával egyidejűleg kerül sor), illetve
c.    tájékoztatja az Igénybejelentőket a Vet. Vhr. 9/D. § (1) bekezdés szerinti időjárásfüggő korlát által kizárt igénybejelentés esetén annak eredménytelenségéről.

7.    Az Igénybejelentő az alábbi esetek szerinti feltételektől függően köteles a 3. pontban foglaltak szerint aláírt kapacitáslekötési nyilatkozatot  tenni, illetve az MGT-nek az igénybejelentésben megjelölt támogatási eljárásban történő felhasználását igazolni a csatlakozas@mvmdemaszhalozat.hu e-mail-címre történő megküldésével.
7.1.    Közzétételi eljárás esetén:
a.    Támogatási Eljárásban nem érintett Igénybejelentő a 6.1. pont szerinti MGT tekintetében az Igénybejelentési Határidőt követő 25. napig – az MGT késedelmes megküldése esetén az elektronikus megküldés napjától számított 10 napon belül – köteles az MGT-ben foglalt csatlakozási lehetőség igénybevételére vonatkozóan kapacitáslekötési nyilatkozatot tenni, kivéve, ha az MGT szerinti várható csatlakozási díj a meghirdetett fajlagos csatlakozási díjhoz képest 10%-ot meghaladó mértékben magasabb 11.  
b.    Támogatási Eljárásban érintett Igénybejelentő nem tesz kapacitáslekötési nyilatkozatot. A támogatás típusától függően az ESZ 6/A. sz. melléklet 9.3.4 b) pontban megállapított határidőn belül köteles az MGT-nek a támogatási eljárásban történő felhasználását igazolni, vagy jogosult a csatlakozási igényétől elállni. A határidő elmulasztása az igénybejelentési biztosíték elvesztésével jár.
7.2.    Egyedi eljárás esetén:
a.    Támogatási Eljárásban nem érintett Igénybejelentő a 6.2. pont szerinti MGT/MT Felhívás kiküldési határidejének utolsó napjától – késedelmes megküldése esetén a megküldés napjától – számított 20 napon belül jogosult az MGT-ben, illetve MT Felhívásban foglalt kapacitás tekintetében kapacitáslekötési nyilatkozatot tenni. A határidő elmulasztása esetén az igénybejelentési biztosíték visszatérítésre kerül. MT Felhívás esetén az Igénybejelentő a MGT kiadását követő 20 napon belül jogosult a csatlakozási igényétől a már megfizetett biztosítékok visszatérítése mellett elállni 12.
b.    Támogatási Eljárásban érintett Igénybejelentő nem tesz kapacitáslekötési nyilatkozatot. A támogatás típusától függően az ESZ 6/A sz. melléklet 9.4.2 b) pontjaiban megállapított határidőn belül köteles az MGT-nek a támogatási eljárásban történő felhasználását igazolni, vagy jogosult a csatlakozási igényétől elállni. A határidő elmulasztása az igénybejelentési biztosíték elvesztésével jár 13. A csatlakozási igénytől határidőn belül történő elállás esetén a megfizetett biztosíték visszajár.
8.    Az Igénybejelentő az alábbi feltételek szerint kapacitáslekötési biztosítékot köteles teljesíteni az 5. pontban megjelölt bankszámlára. A Közlemény rovatban fel kell tüntetni: „KB: Kiserőmű azonosító száma (pl. KExxxx), Tervezett erőművi telephelyre vonatkozó település, helyrajzi szám”.    
A kapacitáslekötési biztosíték mértéke az igénybejelentés szerinti, közcélúhálózat-oldali (AC – váltakozó áramú) betáplálási csatlakozási teljesítményre vonatkozóan 3.600.000 Ft/MVA, azaz hárommillió-hatszázezer forint/MVA, 1 MVA teljesítmény alatt tized MVA-ra kerekített, de legalább 0,1 MVA-nak, 1 MVA teljesítmény felett egész MVA értekre kerekített teljesítménynek megfelelően.
8.1.    Közzétételi eljárás esetén:
a.    Támogatási Eljárásban nem érintett Igénybejelentő a 7.1. a. pont szerinti kapacitáslekötési nyilatkozat megtétele esetén a nyilatkozattételi határidő 14 végétől számított 20 napon belül köteles a biztosítékot megfizetni 15.
b.    Támogatási Eljárásban érintett Igénybejelentő az Erőmű támogatási kérelmének (pályázatának) pozitív elbírálásáról szóló eredményhirdetés / a támogatási döntésről szóló értesítés keltét – METÁR-pályázat esetén az eredményhirdetés közzétételét – követő 20 napon belül köteles a biztosítékot megfizetni 16.
8.2.    Egyedi eljárás esetén:
a.    Támogatási Eljárásban nem érintett Igénybejelentő a 7.2.a. pont szerinti kapacitáslekötési nyilatkozat megtétele esetén a 6.2. pont szerinti MGT/MT Felhívás kiküldési határidejének 17  utolsó napjától – késedelmes megküldése esetén a megküldés napjától – számított 40 napon belül köteles a biztosítékot megfizetni 18.
b.    Támogatási Eljárásban érintett Igénybejelentő a kapacitáslekötési biztosíték 50%-át a 6.2. pont szerinti MGT/MT Felhívás kiküldési határidejének utolsó napjától – késedelmes megküldése esetén a megküldés napjától – számított 40 napon belül, míg a fennmaradó 50%-át az Igénybejelentő támogatási kérelmének (pályázatának) részben vagy egészben történő pozitív elbírálásáról szóló eredményhirdetést / a támogatási döntésről szóló értesítés keltét – METÁR-pályázat esetén az eredményhirdetés közzétételét – követő 40 napon belül köteles megfizetni 19.
8.3.    A kapacitáslekötési biztosíték határidőn belüli meg nem fizetése esetén – kivéve a Támogatási Eljárásban érintett egyedi igénybejelentés (8.2.b.) esetét, amennyiben biztosítéknyújtási határidőn belül elállt a csatlakozási szándékától (7.2.b) – az Igénybejelentő elveszti az MGT szerinti csatlakozási kapacitás igénybevételének lehetőségét, és meghiúsulási kötbér címén az addig megfizetett igénybejelentési biztosítékot elveszíti.
8.4.    Amennyiben a kapacitáslekötési biztosítékot az igénybejelentési biztosítékot teljesítő személyhez képest eltérő Közreműködő teljesíti, úgy a biztosíték teljesítésére nyitva álló határidőn belül a 7. pont szerinti e-mail-címre be kell nyújtani a Közreműködő nyilatkozatát , melyben tudomásul veszi az Igénybejelentő érdekében teljesített biztosítékra vonatkozó ÜSZ-, ESZ-előírásokat, és ennek megfelelően azt, hogy az általa teljesített biztosíték az Igénybejelentő által nyújtott biztosítéknak minősül, és a jogi sorsa ehhez igazodik.
9.    Az Igénybejelentő az igénybejelentés jellegétől függően az alábbi időponttól számított 4 hónapon belül köteles a csatlakozási tervet jóváhagyásra benyújtani az ÜSZ, ESZ szerinti eljárási előfeltételek megtartása mellett:
a.    Támogatási Eljárásban nem érintett erőmű tekintetében az MGT kiadásának időpontjától;
b.    Támogatási Eljárásban érintett erőmű tekintetében az érintett támogatási eljárás eredményhirdetésének / a támogatás részben vagy egészben történő pozitív elbírálásáról szóló döntés keltének – METÁR-pályázat esetén az eredmény közzétételének – időpontjától.
c.    A Csatlakozási terv beérkezését követően a Társaság számlát állít ki a 10/2016. (XI. 14.) MEKH-rendelet alapján a csatlakozási terv felülvizsgálati díjáról. A Csatlakozási terv felülvizsgálatának feltétele a díj befizetése.
Az erőmű a kapacitáslekötési nyilatkozat megtételétől számított 12 hónapon belül köteles megkötni a hálózati csatlakozási szerződést az MGT-ben szereplő – Támogatási Eljárásban részt vevő erőmű esetében az eljárás keretében elnyert – kapacitásra 20
10. Az eljárás tekintetében további információ található a MAVIR ZRt. honlapján lévő Új csatlakozási eljárásrend összefoglaló  nevű dokumentumban.
Az igénybejelentési folyamattal kapcsolatos kérdések 2022. május 9. 20:00 óráig tehetők fel a csatlakozas@mvmdemaszhalozat.hu e-mail-címen. A kérdéseket a Társaság a beérkezésüktől számított legfeljebb 5 munkanapon belül válaszolja meg. A Társaság az eljárással kapcsolatosan egyéb módon történő megkeresésekre nem válaszol.
Ismételten felhívjuk minden érdeklődő figyelmét, hogy a teljes csatlakozási folyamat részletes szabályait a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal H1140/2022 számú Határozatával jóváhagyott, 2022. április 30-ától hatályos Üzemi Szabályzat, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal H1357/2022 számú Határozatával jóváhagyott, 2022. április 30-ától hatályos Elosztói Szabályzat tartalmazza.

 

1 A benyújtás részletfeltételeit ld. a 4. pontban.
2 ESZ 9.3.2. és az ÜSZ 5.1.10. (C) pont alapján a Közzététel Napjától számított 20. napig, az ÜSZ 5.1.10. (J) pont alapján amennyiben a határidő utolsó napja munkaszüneti, vagy pihenőnapra esik akkor a következő munkanapon 24 óráig.
3 ESZ 6/A sz. melléklet 9.4.1. pont.
4 ESZ 6/A sz. melléklet 9.3.4. b), valamint 9.4.2. b) pont.
5 ESZ 6/A sz. melléklet 9.3.4. a) pont.
6 ESZ 6/A sz. melléklet 9.4.2. a) pont.
7  ÜSZ 5.1.10. (C) pont.
8 ESZ 6/A sz. melléklet 9.3.4. pont.
9 ESZ 6/A sz. melléklet 9.3.4. pont.
10 ESZ 6/A sz. melléklet 9.4.1. a) pont.
11 ESZ 6/A sz. melléklet 9.3.4. a) pont.
12 ESZ 6/A sz. melléklet 9.4.2. a) pont.
13 ESZ 6/A sz. melléklet 9.4.2 b) pont.
14 ESZ 6/A sz. melléklet 9.3.4. a) pont.
15 ESZ 6/A sz. melléklet 9.2.1. b) (ba) alpont.
16 ESZ 6/A sz. melléklet 9.2.1. b) (bb) alpont.
17 ESZ 6/A sz. melléklet 9.4.1 a) pont.
18 ESZ 6/A sz. melléklet 9.2.1. b) (ba) alpont.
19 ESZ 6/A sz. melléklet 9.4.2. b) pont.
20 ESZ 6/A sz. melléklet 9.5.  pont.
 

Kapcsolódó dokumentumok:

Közzétételi tájékoztató - szabad erőművi kapacitások

Közlemény a szabad kapacitások publikálásához kapcsolódóan

Közreműködő nyilatkozata igénybejelentési / kapacitáslekötési biztosíték teljesítéséhez

Csatlakozási Igénybejelentési nyilatkozat támogatási eljárásban érintett erőművi beruházáshoz (közzétett kapacitásra vonatkozó és egyedi igénybejelentéshez)

Csatlakozási Igénybejelentési nyilatkozat támogatási eljárásban nem érintett erőművi beruházáshoz (közzétett kapacitásra vonatkozó és egyedi igénybejelentéshez)

Eltérő fizető nyilatkozata kiserőműves igénybejelentésre adandó tájékoztató elkészítési díjának, megvalósíthatósági tanulmány / csatlakozási terv felülvizsgálati díjának megfizetésére

A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.
Sikeresen elküldtük a kitöltött űrlapot
Hiányzó vagy hibás adatok
Kérjük nézze át és javítsa a kitöltött adatokat, majd próbálja újra a küldést.
X